Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz rodzice lub opieku­nowie dzieci niepełnosprawnych, którzy otrzymują zasiłek pielęg­nacyjny.
Dofinansowanie może otrzymać osoba, która:
1) zostanie skierowana na turnus rehabilitacyjny przez lekarza,
2) w danym roku nie uzyskała na ten cel dofinansowania z pcpr-u,
3) zamierzająca uczestniczyć w turnusie odbywającym się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków lub poza takim ośrodkiem, w przypadku, gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
4) nie pełni funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie jest opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
5) złoży oświadczenie o wysokości dochodu na jednego członka rodziny - dofinansowanie można otrzymać, gdy dochód ten nie przekracza:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozo­stającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej,
6) zobowiązuje się złożyć na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informację o stanie zdrowia sporzą­dzoną nie wcześniej niż na trzy miesiące, przed rozpo­częciem turnusu, wystawioną przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.
Dofinansowanie może być przyznane także opiekunowi tej osoby, jeżeli:
1) wniosek lekarza zawiera informację uzasadniającą koniecz­ność obecności opiekuna na turnusie,
2) opiekun nie pełni funkcji członka kadry na danym turnusie i nie jest osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki innej osoby,
3) opiekun ukończył 18 lat, a jeżeli jest wspólnie zamiesz­kującym członkiem rodziny może mieć ukończone 16 lat.
Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w tur­nusie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
Osoba niepełnosprawna o dofinansowanie uczestnictwa w tur­nusie rehabilitacyjnym może ubiegać się również w przypadku, gdy jej dochód przekracza w/w wysokości dochodów. Wówczas kwoty dofinansowania pomniejsza się o kwotę przekroczenia.
Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego wy­nosi:
• dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem nie­pełnosprawności - 27% przeciętnego wynagrodzenia (przez przeciętne wynagrodzenie rozumie się przeciętne wynagrodzenie pracowników określane przez Ministra Gos­podarki, Pracy i Polityki Społecznej),
• dla osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności-27% przeciętnego wynagrodzenia,
• dla osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej - 27% przeciętnego wynagrodzenia,
• dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 25% przeciętnego wynagrodzenia,
• dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełno­sprawności - 23% przeciętnego wynagrodzenia,
• dla opiekuna - 18% przeciętnego wynagrodzenia,
• dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej - 18% przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnospraw­nej, dofinansowanie jej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz opiekuna może zostać pod­wyższone do wysokości 35% przeciętnego wyna­grodzenia. Dofinansowanie uczestnictwa opie­kuna w wysokości do 35% może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opieku­na w turnusie.
W sytuacji znacznego niedoboru pieniędzy, pcpr może obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa wyżej. Osoba niepełnosprawna sama decyduje o wyborze turnusu rehabilitacyjnego.
Wnioski o przyznanie dofinansowania na stosownych drukach pobranych w pcpr-ach składać może osoba niepełnosprawna, jej opiekun lub organizator turnusu.
Do wniosku należy dołączyć:
- kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub doku­ment równoznaczny,
- wniosek lekarza kierujący na turnus, wydany nie wcześniej jednak niż na trzy miesiące przed datą złożenia wniosku.
Pcpr rozpatrując wniosek o dofinansowanie bierze pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności. Preferencje mają osoby, które w roku poprzednim nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego.
Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Są one rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty ich złożenia.
Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.
Należy podkreślić, że uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym.
Trzeba pamiętać, że po otrzymaniu powiadomienia o przy­znaniu dofinansowania, osoba niepełnosprawna ma 30 dni na poinformowanie pcpr-u o wybranym turnusie, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.


Dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się
O dofinansowanie w pcpr-ach mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne (w tym małoletnie), mające trudności w ko­munikowaniu się potwierdzone orzeczeniem o stopniu niepeł­nosprawności.
Dofinansowaniem może być objęty zakup urządzeń (w nie­których przypadkach z montażem) lub wykonanie innych usług.
Należy podkreślić, że nie ustalono katalogu sprzętu, na który przyznawane jest dofinansowanie w ramach likwidacji barier w ko­munikowaniu się. Wszystko zależy od udokumentowania wniosku i od indywidualnych potrzeb wnioskodawcy. Poniższe informacje skonsultowane były z PCPR w Warszawie. Inne pcpr-y mogą kierować się własnymi zasadami.
Osoba niewidoma może złożyć wniosek o dofinansowanie na:
zakup i montaż aparatu telefonicznego, zakup maszyny brajlow­skiej, materiałów optycznych i elektrooptycznych (lupy, okulary, monookulary, okulary lornetkowe, powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe), zakup radiomagnetofonu, magnetofonu, dyktafonu, radia, telefonu komórkowego, ciekłokrystalicznego monitora do komputera, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do kom­putera, urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlow­skich, programu do skanera rozpoznającego pismo brajla, różnych urządzeń mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych udźwiękowionych, oznaczonych znakami brajlowskimi lub po­większonym drukiem itp.
Można uzyskać również dofinansowanie, m.in. na usługi dostępu do Internetu, odpłatnie świadczone usługi lektorów, prze­wodników osób niewidomych.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem odpowiedniej umowy o dofinansowaniu. Ponadto dofinansowanie nie przysługuje osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie z pcpr-u.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się, wynosi do 80% ceny brutto zakupu urządzeń wraz z montażem lub wykonania usług. Łączna kwota dofinansowania nie może jednak przekraczać piętnastokrotności przeciętnego wynagrodze­nia ogłoszonego przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo­łecznej.
Dofinansowanie przyznawane jest przez pcpr (odpowiednie dla miejsca zamieszkania) na pisemny wniosek osoby zaintereso­wanej.
Wniosek powinien zawierać w szczególności:
• imię i nazwisko, adres zamieszkania,
• numer identyfikacji podatkowej N l P,
• cel dofinansowania,
• oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domo­wym.
Ponadto do wniosku należy dołączyć:
· kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orze­czenie równoznaczne,
· jeżeli trzeba - fakturę pro forma określającą kwotę zakupu.
Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolej­ności napływania kompletnych wniosków, do momentu wyczer­pania puli środków zarezerwowanych na dany rok kalendarzowy.


Dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoznaczne, w tym osoby małoletnie, którym przy­sługuje zasiłek pielęgnacyjny. Przyznawane jest w celu umoż­liwienia lub w znacznym stopniu ułatwienia wykonywania pod­stawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
O takie dofinansowanie mogą starać się osoby, które:
- mają trudności w poruszaniu się i wymagają likwidacji barier architektonicznych,
- są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczys­tymi,
- posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkal­nego, w którym stale zamieszkują,
- mają stałe zameldowanie w lokalu lub budynku mieszkal­nym.
Należy zaznaczyć, że nie został ustalony katalog urządzeń, materiałów budowlanych czy robót i innych czynności z zakresu likwidacji barier w odniesieniu do osób niewidomych. Likwidacja barier architektonicznych rozpatrywana jest w związku z indywidu­alnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Zatem przyznanie i kwota dofinansowania zależą od rzeczywistej potrzeby danej osoby i od odpowiedniego udokumentowania wniosku. Poniższe informacje skonsultowane były z PCPR w Warszawie. Poszczegól­ne pcpr-y mogą kierować się nieco innymi zasadami.
Ze środków przyznawanych na likwidację barier architek­tonicznych można sfinansować:
- dostawę, zakup i montaż poręczy w ciągach komunikacyj­nych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,
- roboty polegające na likwidacji progów i zróżnicowania poziomu podłogi,
- wymianę wykładziny podłogowej lub podłogi (w miarę konieczności z podłożem), jeśli stwarza trudności w prze­mieszczaniu się,
- oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyj­nych różnym kolorem lub fakturą,
- budowę instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewa­nia z własnym źródłem ciepła,
- wykonanie dodatkowego oświetlenia lub zmianę sposobu oświetlenia,
- zakup kuchni mikrofalowej oraz zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię węglową lub gazową.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zada­nia poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem od­powiedniej umowy. Ponadto dofinansowanie nie przysługuje oso­bom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie z pcpr-u.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicz­nych wynosi do 80% ceny brutto przedsięwzięcia. Łączna kwota dofinansowania, nie może jednak przekraczać piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra Gospo­darki, Pracy i Polityki Społecznej.
Dofinansowanie przyznaje pcpr na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
Wniosek powinien zawierać:
- imię i nazwisko, adres zamieszkania,
- numer identyfikacji podatkowej N l P,
- cel dofinansowania,
- oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domo­wym.
Do wniosku należy dołączyć:
- kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orze­czenie równoznaczne.
Wnioski przyjmowane są do dnia 30 listopada roku poprze­dzającego realizację zadania, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności na­pływania kompletnych wniosków, do wyczerpania puli środków.
Procedura związana z uzyskaniem dofinansowania na likwida­cję barier architektonicznych jest obszerna, osoby zainteresowane powinny, więc udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania pcpr-u w celu uzyskania szczegółowych informacji.


Dofinansowanie zakupu pomocy optycznych i białych lasek z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia
Ze środków pochodzących z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia, można uzyskać pomoc na zakup sprzętu niezbędnego niewidomym, słabo widzącym oraz osobom o innych niepełnosprawnościach.
Minister Zdrowia określił w drodze rozporządzeń:
a) limit cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach oraz limit cen dla napraw przedmiotów ortopedycz­nych,
b) szczegółowy wykaz przedmiotów ortopedycznych i środ­ków pomocniczych, wysokość udziału własnego osoby ubezpieczonej, podstawowe kryteria ich przyznawania, okresy użytkowania, wykaz przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie.
Osoby niewidome, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne, mogą się starać poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia o zaopatrzenie w niżej wymieniony sprzęt.
-Białe laski
Można otrzymać bezpłatnie raz na 2 lata. Limit cenowy wynosi 40 zł. Niezbędny jest wniosek od jednego z podanych lekarzy:
chirurga, ortopedy, neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej, oku­listy, reumatologa, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego.
-Soczewki okularowe, w tym soczewki korekcyjne bar­wione umożliwiające dokładne widzenie i zapobiegające znużeniu oka
Dzieci i młodzież do 18. roku życia otrzymują bezpłatnie każdorazowo przy zmianie korekcji lub za odpłatnością 30% w przy­padku soczewek dwuogniskowych.
Dorośli mogą otrzymać dofinansowanie raz na 2 lata, przy czym odpłatność wynosi 30 %.
Limit cenowy soczewek wynosi: 6 - 50 zł w zależności od rodzaju i mocy soczewki oraz dodatkowo limit 11 zł za barwienie soczewek.
• Soczewki kontaktowe lecznicze (przy leczeniu stożka rogówki i przy dużej anizometropii)
Można otrzymać za odpłatnością 30% raz na 2 lata. Limit cenowy wynosi 150 zł na soczewki miękkie i 500 zł na twarde.
• Obturatory dla dzieci zezujących z niedowidze­niem jednego oka
Przysługują bezpłatnie raz na 2 lata. Limit cenowy wynosi 10 zł.
• Pomoce optyczne: lupy, lunety (w tym monookulary), okulary lornetkowe do bliży i dali oraz okulary lupowe przysługują bezpłatnie raz na 5 lat.
Limity cenowe wynoszą: lupy 80 zł, lunety 1 400 zł, okulary lornetkowe 1 000 zł, okulary lupowe 420 zł.
• Protezy oczne
Dorosłym przysługują bezpłatnie, raz na 5 lat, a dzieciom i młodzieży do 18. roku życia zgodnie z zaleceniami lekarza.
Limity cenowe wynoszą: proteza - 600 zł, epiproteza - 700 zł.
Uwaga!
Przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania lub przyznania bezpłatnie wyżej wymienionych pomocy optycznych niezbędny jest wniosek lekarza okulisty.
W wykazach znajdują się też pomoce dla osób z innymi niepełnosprawnościami. Mogą być one potrzebne również niewi­domym ze złożonymi niepełnosprawnościami. Są to np. przedmioty ortopedyczne, aparaty słuchowe i systemy wspomagające słyszenie oraz inne środki pomocnicze.
Planując zaopatrzenie się w daną pomoc, warto sprawdzić, jaka jest jej cena nabycia - czy mieści się w ustalonym limicie cenowym. Jeśli przekracza limit, to danej pomocy można nie otrzymać na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, tj. bezpłatnie lub za odpłatnością 30% ceny nabycia. Z Narodowego Funduszu Zdrowia można otrzymać refundację kosztów jedynie do wysokości ustalonego limitu - wszystko ponad limit płaci osoba ubezpieczona zaopatrująca się w pomoc.
Mając zlecenie na daną pomoc, wystawione przez upoważ­nionego lekarza,- można się w nią zaopatrzyć w jednostce, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
O wykaz takich jednostek należy pytać w oddziałach woje­wódzkich NFZ.
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. - Dz.U. Nr 85, póz. 786 oraz rozpo­rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. - Dz.U. N r 85, póz 787


Dofinansowanie pobytu na leczeniu sanatoryjnym z Narodowego Funduszu Zdrowia
Skierowanie do sanatorium wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, np. lekarz pierwszego kontaktu w przychodni. Jeśli stwierdzi celowość leczenia sanatoryjnego, wystawia skierowanie i wraz z aktualnymi wynikami badań pomocniczych przesyła do Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasadność skierowania ocenia lekarz N FZ -specjalista z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej. Gdy ocena jest pozytywna. Narodowy Fundusz Zdrowia, jeśli ma wolne miejsca, potwierdza skierowanie i listownie doręcza ubez­pieczonemu. Skierowanie zawiera termin leczenia w wyznaczonym sanatorium.
W przypadku, gdy lekarz NFZ nie stwierdzi zasadności skierowania lub pula miejsc do sanatoriów jest wyczerpana, skiero­wanie zostaje zwrócone lekarzowi, który je wystawił z powiadomie­niem osoby zainteresowanej. NFZ prowadzi listę osób, którym nie potwierdzono skierowania z powodu wyczerpania puli miejsc i osobom tym przyznaje skierowania w pierwszej kolejności w ra­mach następnej puli.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, póz. 153 z póź­niejszymi zmianami)
Pobyt w sanatorium dofinansowywany jest z innego źródła niż pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Dlatego w danym roku kalen­darzowym można skorzystać z dofinansowania pobytu na turnusie i na leczeniu sanatoryjnym.

Poprawiony (niedziela, 13 grudnia 2009 17:52)